AnyDesk Professional

956,45  cena netto: 777,60 
Warianty produktu AnyDesk:


Ilość:
Dodaj do koszyka
Ocena: 5 na 5 (opinii: 1) DODAJ OPINIĘ
Zadaj pytanie

Produkt

Producent AnyDesk

Specyfikacja

Forma dostawy Dostawa programu następuje na podany w zamówieniu adres e-mail.
Przedmiot dostawy to numer seryjny oraz link do pobrania programu.
Wersja językowa Polska
Platforma Windows 10, 8.1, 8, 7, 32/64-bit
Linux, FreeBSD
Apple macOS
Apple iOS
Google Android
Zastosowanie Do domu
Do firmy
Dla instytucji: edukacyjnych i rządowych

Oprogramowanie do obsługi zdalnego pulpitu, które naprawdę działa. Znasz zdal­ne pul­pi­ty takie, jakie były do tej pory: po­wol­ne i mo­zol­ne. Pod­czas prac nad Any­Desk cof­nę­li­śmy się o jeden krok wstecz i za­da­li­śmy sobie fun­da­men­tal­ne py­ta­nia. Jak musi dzia­łać zdal­ny pul­pit? Co można uzy­skać z no­wo­cze­snym sprzę­tem kom­pu­te­ro­wym? I w ten spo­sób opra­co­wa­li­śmy Any­Desk od nowa. De­skRT to rdzeń: nowa i wy­daj­na me­to­da trans­mi­sji ob­ra­zu, za­pro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla gra­ficz­nych in­ter­fej­sów ob­słu­gi. Dzię­ki temu Any­Desk zde­cy­do­wa­nie wy­prze­dza kon­ku­ren­cję.

Pro­duk­ty kon­ku­ren­cyj­ne je­dy­nie obie­cu­ją, że są w sta­nie za­pew­nić płyn­ną trans­mi­sję ob­ra­zu. Jed­nak Any­Desk, naj­szyb­sza apli­ka­cja świa­ta do zdal­nej kon­tro­li pul­pi­tu, do­trzy­mu­je tej obiet­ni­cy. Wraz z Any­Desk stają się moż­li­we za­sto­so­wa­nia, które przy uży­ciu do­tych­cza­so­we­go opro­gra­mo­wa­nia do zdal­nej kon­tro­li pul­pi­tu by­ły­by nie do po­my­śle­nia.

Częstotliwość odświeżania obrazu
W sieci lo­kal­nej i za po­śred­nic­twem wielu po­łą­czeń in­ter­ne­to­wych Any­Desk do­ko­nu­je od­świe­ża­nia z czę­sto­tli­wo­ścią 60 ob­ra­zów na se­kun­dę, znacz­nie więk­szą niż wszyst­kie inne apli­ka­cji do ob­słu­gi pul­pi­tów zdal­nych. Dzię­ki temu ruchy wy­świe­tla­ne przez Any­Desk na ekra­nie są od­twa­rza­ne z mak­sy­mal­ną płyn­no­ścią, po­nie­waż czę­sto­tli­wość od­świe­ża­nia pra­wie wszyst­kich mo­ni­to­rów kom­pu­te­ro­wych także wy­no­si 60 ob­ra­zów na se­kun­dę W ten spo­sób Any­Desk umoż­li­wia pracę bez za­ci­na­nia.

Opóźnienie
Jak najmniejsze opóźnienie jest niezwykle istotne podczas pracy na zdalnym pulpicie. Im mniejsze opóźnienie, tym szybciej sterowany komputer reaguje na wprowadzane dane i polecenia. Połączenia internetowe zawsze wymagają określonego czasu do przesłania danym z jednego komputera do drugiego, dlatego szczególne ważne jest, aby program AnyDesk nie powodował dodatkowych opóźnień. Opóźnienie programu AnyDesk w lokalnej sieci jest mniejsze niż 16 milisekund i praktycznie w ogóle się go nie odczuwa.

Ilość danych
Podczas używania narzędzi do obsługi zdalnych pulpitów przez Internet, decydującą rolę odgrywa jak największa wydajność wykorzystania dostępnej przepustowości. Dotyczy to w szczególności pracy przez mobilne połączenia internetowe, takie jak UMTS. Wydajność wykorzystania przepustowości przez AnyDesk umożliwia płynną pracę już od przepustowości wynoszącej 100 kB/s. AnyDesk zachowuje się jednak znacznie lepiej niż konkurencyjne produkty nawet przy wolniejszych łączach.

Warianty produktu
Róż­no­rod­ne moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia Any­Desk uła­twia­ją Tobie co­dzien­ną pracę. Nie­za­leż­nie czy w domu czy na Twoim sta­no­wi­sku ro­bo­czym. Nasze ela­stycz­ne wa­rian­ty pro­duk­tu ofe­ru­ją od­po­wied­ni pa­kiet do każ­de­go za­sto­so­wa­nia:

Lite: „Any­Desk Lite” ofe­ru­je wszyst­kie po­trzeb­ne funk­cje dla pry­wat­nych użyt­kow­ni­ków czę­sto ko­rzy­sta­ją­cych z pro­gra­mu oraz ma­łych użyt­kow­ni­ków fir­mo­wych. Moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia nie są w żaden spo­sób ogra­ni­czo­ne. Za nie­wiel­ką do­pła­tą li­cen­cję można roz­sze­rzyć o ko­lej­ne sta­no­wi­ska ro­bo­cze.

PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH WERSJI

Funkcje  AnyDesk Lite  AnyDesk Professional


AnyDesk Enterprise

(cena na telefon)

Darmowe aktualizacje do najnowszej wersji  TAK TAK BRAK
Komercyjne wykorzystanie TAK TAK TAK
Liczba stanowisk roboczych 1 + możliwość rozszerzenia BEZ LIMITU BEZ LIMITU
Liczba jednoczesnych sesji 1 1 + możliwość rozszerzenia o kolejne sesja za dodatkową opłatą BEZ LIMITU - za dodatkową opłatą 
Opcja-PowerUser BRAK TAK - za dodatkową opłatą TAK - za dodatkową opłatą
AnyDesk Android & iPhone TAK TAK TAK
Transmisja dźwięku i obrazu wideo TAK TAK TAK
Przesyłanie plików TAK TAK TAK
Książka adresowa BRAK TAK TAK
Własny alias TAK TAK TAK
Własna przestrzeń nazw BRAK TAK - za dodatkową opłatą TAK
Protokołowanie sesji BRAK TAK TAK
Interfejs REST BRAK TAK TAK
Funkcje administratora BRAK TAK TAK
Własna aplikacja kliencka BRAK TAK TAK
AnyDesk Network Appliance BRAK BRAK TAK

Opinie o AnyDesk Professional

zobacz: wszystkie opinie
napisał/a: AnyDesk Professional
Oprogramowanie AnyDesk Professional jest bardzo przydatnym oprogramowaniem, które umożliwia nam obsługę naszego zdalnego pulpitu. Porównując z innymi programami obsługi pulpitu, które bardzo często się zacinały i bardzo długo ładowały i były bardzo wolne. Ten program w każdym stopniu jest lepszy od poprzedników, nie zacina się i jest bardzo szybki, czas ładowania prawie nie istnieje. Opóźnienie jest prawie niewidoczne, program pracuje bez najmniejszego problemu. Bardzo cenie różnorodność produktu, posiada on wiele funkcji, które ułatwiają codzienną pracę. Cena produktu jest jak najbardziej przystosowana do jakości w jakiej jest wykonany.
Pokazuje 1-1 z 1 opinii
Dodaj opinię o produkcie
Uwaga!
Podaj imię lub nick (informacja ta będzie publikowana przy ocenie):*
Podaj adres e-mail (informacja ta nie będzie nigdzie publikowana):*
Temat:*
* pola wymagane Dodaj opinię

Podane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do Polski.

Dla wersji elektronicznych ESD 
Licencje na program wysyłane są bezpłatnie na wskazany przez klienta adres e-mail.

Dla wersji elektronicznych ESD + Nośnik z programem i licencją
Większość oprogramowania w wersji elektronicznej (jeżeli nie istnieje ich odpowiednik w wersji pudełkowej) może być wysłana również na nośniku sklepu VEBO. Dodatkowo jeżeli zostanie wybrany nośnik przesyłka taka może zostać doręczona za pobraniem Poczty Polskiej lub Kuriera DHL.

Dla wersji pudełkowych BOX
Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy INPOST, Poczty Polskiej oraz Kuriera DHL. Paczki nadawane są jako priorytety, a czas ich dostarczenia wynosi od 24 do 48 godzin.

Paczkomaty INPOST

  • Przedpłata - 9,85 zł brutto


Poczta Polska

  • Przedpłata - 11 zł brutto
  • Pobranie - 16 zł brutto


Poczta Polska - odbiór w punkcie

  • Przedpłata - 11 zł brutto
  • Pobranie - 16 zł brutto


Kurier DHL

  • Przedpłata - 15 zł brutto
  • Pobranie - 19 zł brutto


Możliwe jest również ustalenie indywidualnej formy wysyłki w przypadku większych zamówień.
W przypadku zamówienia klucza elektronicznego wysyłka następuje za pomocą poczty elektronicznej i klient nie ponosi żadnych kosztów.

Zobacz również
Ostatnio oglądane